مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک

با افزایش روند ساخت و ساز در شهرهای مختلف مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات ژئوتکنیک بیش تر از قبل مورد نیاز قرار گرفته است. مطالعات ژئوتکنیک دارای اهدافی می باشد که از آن دست می توان به شناسایی لایه های زیرزمین، مشخص نمودن خصوصیات مکانیکی خاک، مشخص کردن نوع پی و عمق استقرار، مشخص نمودن ظرفیت باربری پی و میزان عکس العمل خاک زیر پی  برای طراحی سازه ای پی و نوع زمین بر اساس آیین نامه 2800 کشور ایران و برخی دیگر از موارد که جزء آزمایشات ژئوتکنیک و مطالعات ژئوتکنیک می باشد اشاره نمود.

گزارشات ژئوتکنیک 

 پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک باید گزارشی به عنوان گزارش مطالعات ژئوتکنیک ارائه شود. گزارش مطالعات ژئوتکنیک شامل بخش های مقدمه، مشخصات پروژه، عملیات شناسایی ژئوتکنیکی و عملیات آزمایشات ژئوتکنیک می باشد. پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک نتایجی دریافت می شود و بر آن اساس عملیات ساخت و ساز انجام می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر