پروژه ها

پروژه ها

123مجموع 48 پروژه
نقشه 14*24

نقشه 14*24

کارفرما : خانم یعقوبی - مسکونی -7 طبقه
نقشه 13.5*8

نقشه 13.5*8

کارفرما : خانم صفر پور - مسکونی -5 طبقه
نقشه 16.5*6

نقشه 16.5*6

کارفرما : اقای بهمن آبادی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 14.5*11

نقشه 14.5*11

کارفرما : اقای اسماعیلی - مسکونی -7 طبقه
نقشه 10.5*8

نقشه 10.5*8

کارفرما : اقای محمودی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 20*11

نقشه 20*11

کارفرما : اقای حسن پور - مسکونی -7 طبقه
نقشه 13*6

نقشه 13*6

کارفرما : اقای استینه - مسکونی -4 طبقه
نقشه 14*10

نقشه 14*10

کارفرما : خانم لایقی - مسکونی -7 طبقه
نقشه 14*5

نقشه 14*5

کارفرما : آقای معلمی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 7*22.5

نقشه 7*22.5

کارفرما : آقای فریال سلطانی - مسکونی -6 طبقه
نقشه 6*13.4

نقشه 6*13.4

کارفرما : آقای علیرضایی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 8*14

نقشه 8*14

کارفرما : خانم جمالی - مسکونی -6 طبقه
نقشه 14.3*10

نقشه 14.3*10

کارفرما : شهرداری منطقه 12 - مسکونی -5 طبقه
نقشه 6*15.5

نقشه 6*15.5

کارفرما : اقای عمرانی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 11.5*12

نقشه 11.5*12

کارفرما : اقای مولوی - مسکونی -5 طبقه
نقشه 6*9.5

نقشه 6*9.5

کارفرما : اقای حسن نیا - مسکونی -5 طبقه
نقشه 16.5*5

نقشه 16.5*5

کارفرما : اقای شفاعی - مسکونی -7 طبقه
نقشه 20*9

نقشه 20*9

کارفرما : خانم توسلی - مسکونی -7 طبقه
نقشه 10.5*7

نقشه 10.5*7

کارفرما : خانم بقایی - مسکونی - 5 طبقه
نقشه 13.5*7.5

نقشه 13.5*7.5

کارفرما : آقای کمال آرا - مسکونی - 5 طبقه
123مجموع 48 پروژه
10 / 10
از 2 کاربر